• 24
 • 12
 • pokoje_1
 • 11
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • pokoje_2
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • pokoje_3
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • pokoje_4
 • 22
 • 23

Regulamin Basenu Portowego - Nadbrzeżna 15

Załącznik do Uchwały nr LXII/60/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

REGULAMIN BASENU PORTU
11-500 Giżycko, ul. Nadbrzeżna 15

 

 1. Właścicielem portu jest Gmina Miejska Giżycko a zarządzającym – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 2. Granice portu określa załącznik do regulaminu.
 3. Port funkcjonuje w godz. od 06.00 do 22.00.
 4. Prawidłowym funkcjonowaniem portu, jego dozorem w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku oraz obsługi bosmańskiej kieruje Kapitanat Portu, ul. Dąbrowskiego 14, tel. 87 420 94 30.
 5. Postój jednostek w porcie jest nieodpłatny.
 6. Cumowanie do falochronu pływającego oznaczonego literą „A” jest dozwolone w wyznaczonych miejscach jedynie dla jednostek służb ratowniczych i porządkowych: Policja, MOPR, Straż Pożarna, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Rybacka i MOSiR.
 7. Postój przy nabrzeżach: B, C, D jest możliwy – max. do 30 min.
 8. Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi portu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
 9. Korzystanie ze slipu jest możliwe po uprzednim powiadomieniu Kapitanatu Portu – tel. 506 077 806, 87 420 94 30.
 10. Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
 11. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany jedynie do celów ratowniczych.
 12. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.
 13. W basenie portowym oraz na terenie całego portu zabrania się:
  •  - pływania pod żaglami lub położonymi masztami – z wyłączeniem jachtów sportowych,
  •  - rzucania kotwicy,
  •  - wytwarzania fali,
  •  - mycia jachtów z użyciem detergentów,
  •  - wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,
  •  - kąpieli w basenie portowym,
  •  - niszczenia zieleni,
  •  - pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,
  •  - wrzucania z brzegu – latem i zimą jakichkolwiek obiektów i odpadów.
 14. Telefony alarmowe:
  •  - Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 lub 112
  •  - Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – tel. 601 100 100, 984, 87 428 23 00
  •  - Straż Miejska – tel. 986 lub 87 428 57 54
  •  - Państwowa Straż Pożarna – tel. 998 lub 112
  •  - Policja – tel. 997 lub 112

 

 

zal do uchw nr 86Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com