• 24
 • 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Przetarg na wykonanie rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych MOSiR w Giżycku

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSiR

 W GIŻYCKU

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.mosirgizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oraz wykazem obiektów stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

2. Dotyczy kontroli okresowych na rok 2015.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

 

3. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 23.03.2015 r.godz.9.00”.

 

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 23.03.2015 r. do godz.8.30.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

6. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

7. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty  kopię dokumentu uprawniającego do przeprowadzenia kontroli okresowej wymienionych w załączniku obiektów.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest wartość netto żądanego wynagrodzenia za cały zakres przedmiotu przetargu.

2. Wygrywa oferta z najniższą żądaną wartością wynagrodzenia netto.

 

 

VI. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące szczegółów oferty drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 509 805 635, najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważnieni są:

Kierownik Portu – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635 ).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podany w rozdziale 1 (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście w siedzibie MOSiR-u do dnia 23.03.2015 r. do godz.8.30.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 23.03.2015 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

 

IX. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 14.04.2015 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

 

 

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com