• 24
 • 12
 • pokoje_1
 • 11
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • pokoje_2
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • pokoje_3
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • pokoje_4
 • 22
 • 23

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA POSTÓJ SEZONOWY SZEŚCIU JEDNOSTEK CZARTEROWYCH TYPU „HOUSEBOAT” NA STANOWISKACH CUMOWNICZYCH PRZY KEI REZYDENCKIEJ „B” ORAZ DZIERŻAWĘ LOKALU BIUROWEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU WRAZ Z

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA POSTÓJ SEZONOWY  SZEŚCIU JEDNOSTEK CZARTEROWYCH TYPU „HOUSEBOAT” NA STANOWISKACH CUMOWNICZYCH PRZY KEI REZYDENCKIEJ „B”

ORAZ DZIERŻAWĘ  LOKALU BIUROWEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU WRAZ Z POMIESZCZENIEM MAGAZYNOWYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE PORTU

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 27.08.2013 r.  o godz. 900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

 

Do przetargu wyznaczone są:

- postój sezonowy sześciu łodzi motorowych typu „Houseboat” na stanowiskach cumowniczych przy kei rezydenckiej „B” od nr 17 do 22, w okresie od 1 maja do

15 października w latach 2014-2017,

-  pomieszczenie biurowe oznaczone numerem 0/19 o powierzchni 34,60 m2, wyposażone w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna (całoroczne),

-   pomieszczenie magazynowe w umieszczonym na terenie portu kontenerze o pow. 20 m2 (całoroczne).

 

Stanowiska cumownicze i pomieszczenia znajdują się w nowo wybudowanym kompleksie portowym „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. nad jeziorem Niegocin, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 3 lat – od 01.06.2014 r. do 15.10.2017 r.

Postój łodzi w porcie możliwy  od 15.04.2014 r.

Wysokość stawki wywoławczej rocznego czynszu netto z tytułu dzierżawy wyżej wymienionych stanowisk i pomieszczeń  ustala się na kwotę 40.000,- zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 

Niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy  dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto dzierżawcę  będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,- zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż na 2 dni przed dniem otwarcia przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

 

1) Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości połowy rocznego czynszu brutto).

2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

a) w przypadku osób fizycznych:

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

-  uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed jego złożeniem),

3) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.

4) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych), opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem, lub oświadczenie, że nie łączą go lub nie łączyły z Gminą Miejską Giżycko stosunki prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.

5)W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach

od 1) do 4) osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.). W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do portu pasażerskiego Ekomarina w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 ( biuro kierownika ),  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez dzierżawcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do końca miesiąca sierpnia 2013 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

 

Dzierżawca ma obowiązek wnoszenia należności za dzierżawę od 15 maja 2014 r. bez względu na zakres wykończenia lokalu.

 

Należne koszty eksploatacyjne będą płacone od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

 

Ogłaszający zastrzega prawo odwołania przetargu.

 

Uwagi:

I. Wysokość czynszu, będzie aktualizowana przez Wydzierżawiającego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niż raz w roku.

II. Czynsz dzierżawy będzie płatny z góry do  dnia 15 maja każdego roku na konto wskazane przez Wydzierżawiającego.

III. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu biurowym wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

 

www.bip.gizycko.pl oraz www.ekomarinagizycko.pl

 

 tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com