• 24
 • 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

( bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi )

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy

ul. Moniuszki 5 w dniu 17.04.2015 r. o godz. 900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu.

Do przetargu wyznaczone są następujące pomieszczenia :

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

Lokal znajduje się w nowo wybudowanym budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 1 roku.

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się następująco :

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2 na kwotę 400 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto najemcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku – Bank PEKAO S.A.

Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 nie później niż do dnia 15 kwietnia 2015 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Kwota wadium wpłaconego przez uczestnika, z którym zostanie zawarta umowa najmu zaliczona będzie w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej kwoty należności.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

- okazać komisji przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

1) Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto).

2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

a) w przypadku osób fizycznych:

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

- uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed jego złożeniem),

3) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.

4) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych), opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem, lub oświadczenie, że nie łączą go lub nie łączyły z Gminą Miejską Giżycko stosunki prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.

5)W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach

od 1) do 4) osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy najmu.

W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z projektem umowy należy zgłosić się do portu pasażerskiego Ekomarina w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 ( biuro kierownika ), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż do końca miesiąca kwietnia br., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od 1 maja 2015 r. bez względu na zakres wykończenia lokalu.

Należne koszty eksploatacyjne będą płacone od dnia zawarcia umowy najmu.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

Uwagi:

I. Wysokość czynszu, będzie aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niż raz w roku.

II. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.

III. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem :

www.bip.gizycko.pl tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

GALA SPORTÓW LODOWYCH

 

Przetarg na wykonanie rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych MOSiR w Giżycku

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSiR

 W GIŻYCKU

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.mosirgizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oraz wykazem obiektów stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

2. Dotyczy kontroli okresowych na rok 2015.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

 

3. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 23.03.2015 r.godz.9.00”.

 

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 23.03.2015 r. do godz.8.30.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

6. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

7. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty  kopię dokumentu uprawniającego do przeprowadzenia kontroli okresowej wymienionych w załączniku obiektów.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest wartość netto żądanego wynagrodzenia za cały zakres przedmiotu przetargu.

2. Wygrywa oferta z najniższą żądaną wartością wynagrodzenia netto.

 

 

VI. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące szczegółów oferty drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 509 805 635, najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważnieni są:

Kierownik Portu – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635 ).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podany w rozdziale 1 (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście w siedzibie MOSiR-u do dnia 23.03.2015 r. do godz.8.30.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 23.03.2015 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

 

IX. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 14.04.2015 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

 

 

Jean Marie Finot w Ekomarinie Giżycko

 

W dniach 15-16 lutego 2015 roku gościliśmy w naszym porcie wybitnego francuskiego architekta i konstruktora jachtów - Jeana Marie Finot.

Dzieła jego pracy możemy obejrzeć na stronie: http://sailboatdata.com/view_designer.asp?designer_id=41

Od 1968 roku pan Finot stworzył ponad 110 jednostek.

 

 

 

 

Podkategorie

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com