• 24
 • 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

WYPOŻYCZALNIA MOTORÓWEK - Przetarg dn. 12.03.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA WYNAJEM STANOWISK CUMOWNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM

NA PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI ŁODZI MOTOROWYCH

W PORCIE PASAŻERSKIM „EKOMARINA GIŻYCKO”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem stanowisk cumowniczych nr 114 i 115 (łączna długość linii cumowniczej 18 m) w porcie „Ekomarina Giżycko” z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łodzi motorowych w ilości do 4 sztuk i długości kadłuba do 4,5 m.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 12.03.2014 r.  o godz. 900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu.

 

Do przetargu wyznaczone są następujące stanowiska cumownicze:

- oznaczone numerami 114 i 115 o łącznej długości linii cumowniczej 18 m

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres od 15.04.2014 r. do 15.09.2014 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej netto za cały okres najmu stanowisk ustala się na kwotę 5.000,- zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość  należności za wynajem stanowisk stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do dnia 11.03.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż do 26.03.2014 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronach internetowych pod adresami:

 

www.bip.gizycko.pl, www.ekomarinagizycko.pl

 

tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

 

 Zał.1:

 

 

MAZURSKI JARMARK ROZMAITOŚCI - Styczeń 2014

Gorąco zapraszamy do naszego portu na kolejny

Mazurski Jarmark Rozmaitości.

 

Już 19 stycznia

w godzinach 12:00 - 16:00

 


Spotkamy tu między innymi dzieci i młodzież sprzedających swoje zabawki i sprzęt sportowy.

W wyjątkowo atrakcyjnych cenach będziemy mogli znaleźć również sprzęt zimowy.

Na wystawców, jak zawsze, czeka gorąca kawa i herbata.

Przypominam, że czynna jest również Tawerna Marina.

 

Giżycka Gala Żeglarska

Giżycka Grupa Regatowa

serdecznie zaprasza

na doroczną

Giżycką Galę Żeglarską

 

 

13 grudnia 2013 r. godz. 17.00

sala konferencyjna Portu EKOMARINA Giżycko

 

wstęp wolny !

 

Każdy z gości otrzyma prezent - publikację pt. „Bakista Wspomnień”
stanowiącej uzupełnienie i kontynuację portowej wystawy 
o tym samym tytule.

 

MAZURSKI JARMARK ROZMAITOŚCI

Gorąco zapraszamy na kolejny

Mazurski Jarmark Rozmaitości w Ekomarinie Giżycko

już w niedzielę – 8 grudnia w godz. 12:00-16:00

 

 

 

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy nasze spotkania.

„Zajrzyj na strych, do piwnicy, komody - podaruj zapomnianym rzeczom drugie życie”.
Jarmark jest również świetnym miejscem do wystawiania wyrobów rękodzielniczych oraz artystycznych, spotkań twórców i wymiany doświadczeń. To miejsce, w którym można znaleźć rzeczy niespotykane na półkach sklepowych – „przedmioty z duszą”.
         

Wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolic zapraszamy na niedzielny spacer do giżyckiej Ekomariny.

 

 

Więcej szczegółów można znaleźć w poniższych załącznikach:

 

 

Podkategorie

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com