• 24
 • 12
 • pokoje_1
 • 11
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • pokoje_2
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • pokoje_3
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • pokoje_4
 • 22
 • 23

X Mazurski Jarmark Rozmaitości

 

13 kwietnia 2014 ( Niedziela Palmowa)

w godz. 11.00 – 15.00

 

to okazja do sprzedaży, kupna bądź wymiany

używanych przedmiotów pochodzących

z prywatnych gospodarstw domowych,

tu nabędziesz również oryginalne wyroby rękodzielnicze !

 

EKOMARINA Giżycko

( hol budynku głównego )

 

organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, EKOMARINA Giżycko

 

dla sprzedających opłata w wysokości tylko 10 zł !

więcej informacji ( w tym regulamin jarmarku ) na:

www.ekomarinagizycko.pl

 

„Zajrzyj na strych, do piwnicy i szafy

podaruj zapomnianym przedmiotom drugie życie”

 

MAZURSKI JARMARK ROZMAITOŚCI - Marzec 2014

Gorąco zapraszamy na marcową edycję Jarmarku

Już 9 marca 2014

od 11:00 do 15:00

po raz kolejny w holu budynku głównego Ekomariny

 

 

Dla dzieci i młodzieży to świetna okazja na zwiększenie "kieszonkowego"

a dla wszystkich zwiedzających możliwość kupienia przedmiotu "z duszą"

 ZAPRASZAMY!

 

 

WYPOŻYCZALNIA MOTORÓWEK - Przetarg dn. 12.03.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA WYNAJEM STANOWISK CUMOWNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM

NA PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI ŁODZI MOTOROWYCH

W PORCIE PASAŻERSKIM „EKOMARINA GIŻYCKO”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem stanowisk cumowniczych nr 114 i 115 (łączna długość linii cumowniczej 18 m) w porcie „Ekomarina Giżycko” z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łodzi motorowych w ilości do 4 sztuk i długości kadłuba do 4,5 m.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 12.03.2014 r.  o godz. 900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu.

 

Do przetargu wyznaczone są następujące stanowiska cumownicze:

- oznaczone numerami 114 i 115 o łącznej długości linii cumowniczej 18 m

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres od 15.04.2014 r. do 15.09.2014 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej netto za cały okres najmu stanowisk ustala się na kwotę 5.000,- zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość  należności za wynajem stanowisk stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do dnia 11.03.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż do 26.03.2014 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronach internetowych pod adresami:

 

www.bip.gizycko.pl, www.ekomarinagizycko.pl

 

tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

 

 Zał.1:

 

 

MAZURSKI JARMARK ROZMAITOŚCI - Styczeń 2014

Gorąco zapraszamy do naszego portu na kolejny

Mazurski Jarmark Rozmaitości.

 

Już 19 stycznia

w godzinach 12:00 - 16:00

 


Spotkamy tu między innymi dzieci i młodzież sprzedających swoje zabawki i sprzęt sportowy.

W wyjątkowo atrakcyjnych cenach będziemy mogli znaleźć również sprzęt zimowy.

Na wystawców, jak zawsze, czeka gorąca kawa i herbata.

Przypominam, że czynna jest również Tawerna Marina.

 

Podkategorie

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com