• 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

III Mazurski Jarmark Rozmaitości

Już 10 lutego 2013

gorąco zapraszamy do uczestnictwa

w kolejnym jarmarku w Ekomarinie


 

Dla przypomnienia:

 

godziny jarmarku:  11:00 - 16:00

aktualny regulamin i kartę zgłoszenia  - można znaleźć w zakładce "Pliki do pobrania"

VIII Żeglarski Bal Karnawałowy

 

W magiczną, karnawałową noc 2 lutego 2013 r.
zapraszamy na


VIII Żeglarski Bal Karnawałowy

- startujemy w sali bankietowej kompleksu rozrywkowego
firmy „Biłas i Synowie” na Pasażu Portowym o godz. 20.00.


W tym roku wypływamy w rejs śladami Vasco da Gamy,
… a docelowym portem jest Bombaj !

 


Czeka na nas niezwykła atmosfera indyjskiego półwyspu !
Muzycznie pomogą nam hinduskie rytmy, ale dla zachowania równowagi
artystycznych gustów nie zabraknie również hitów z list przebojów.

 

Dochód z balu - jak zawsze - przeznaczony zostanie
na wsparcie młodych giżyckich żeglarzy.
Zapewniamy świetne jedzenie, gorące napoje oraz soki owocowe.

 

Do zabawy zapraszamy wszystkich ...
żeglarzy, windsurferów, kajakarzy, motorowodniaków, ratowników
- czynnych i biernych, regatowych, turystycznych, kanapowych i plażowych !

 

Zaproszenia w cenie 200 zł od pary
- do nabycia w sekretariacie MBSW w Giżycku.

 

 

Zarząd Uczniowskiego Klubu
Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”
tel. 602686577, 606474967

WYPOŻYCZALNIA MOTORÓWEK - PRZETARG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA WYNAJEM STANOWISK CUMOWNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM

NA PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI ŁODZI MOTOROWYCH

W PORCIE PASAŻERSKIM „EKOMARINA GIŻYCKO”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem stanowisk cumowniczych nr 102 i 103 (łączna długość linii cumowniczej 22 m) w porcie „Ekomarina Giżycko” z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łodzi motorowych w ilości do 4 sztuk i długości kadłuba do 5 m.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 05.02.2013 r.  o godz. 930 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu.

 

Do przetargu wyznaczone są następujące stanowiska cumownicze:

- oznaczone numerami 102 i 103 o łącznej długości linii cumowniczej 22 m

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres od 15.04.2013 r. do 15.09.2013 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej netto za cały okres najmu stanowisk ustala się na kwotę 3.000,- zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość  należności za wynajem stanowisk stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do dnia 04.02.2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż do 19.02.2013 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronach internetowych pod adresami:

 

www.bip.gizycko.pl, www.ekomarinagizycko.pl

 

tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

 

 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 13.01.2013

Podkategorie

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com